Volikogu algatas Tori valla üldplaneeringu koostamise

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 18.10.2018 otsusega nr 114 on algatatud Tori  valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Tori valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.

Otsus

 

Tori Vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ning esitanud need ettepanekute esitamiseks koostöö tegijatele ja asjast huvitatud isikutele.
Ettepanekuid nimetatud dokumentide kohta ootame kuni 05.05.2020. a e-postil tori@torivald.ee või sigrit.kasemets@torivald.ee 
 

Are valla üldplaneering

9.03.18

Planeeritud Via Baltica trassikoridoris kehtivad maakasutustingimused on fikseeritud Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" seletuskirjas.

 

 

Sauga valla üldplaneering

9.03.18

Sauga valla üldplaneering on kehtestatud Sauga Vallavolikogu 5. detsembri 2016 otsusega nr 97. Üldplaneering kehtestati osaliselt, jättes kehtestatavast planeeringualast välja vaidlusalune piirkond Kasteheina ja Karukella tänavate pikenduste vahel, mis on seotud Riigikohtule esitatud kassatsioonkaebuses nõutud avalike juurdepääsude tagamisega Pärnu jõe kallasrajale Karukella ja Kasteheina tänavate mõtteliste pikenduste kaudu ning Pärnaõie tee 24 kinnistu ulatuses kuni eelmainitud Riigikohtu lahendi saamiseni.