Vallavalitsus kinnitas tänavused tunnustuse saajad

Vallavalitsus kinnitas 23. oktoobril toimunud istungil tänavused tunnustuste saajad.

 

Tori valla aasta kultuuriedendaja aunimetus anti valla kultuurikollektiivide juhendajatele, kes viisid oma juhendatavad kollektiivid juubeliaasta laulu- ja tantsupeole "Minu arm". Tänu pärimuse kandjate pühendumisele ja järjekindlale tegevusele püsivad meie vallas elujõulised nii rahvatants kui koorilaul. Tori valla aasta kultuuriedendaja aunimetuse pälvisid:

Marje Tilk – Sindi gümnaasiumi mudilaskoori juhendaja;

Kristel Reinsalu – Sindi laulukoori juhendaja;

Ester Murrand – Sindi laulukoori juhendaja;

Kalli Rõõmusaare – Tori segakoori juhendaja;

Marko Sassjan – naisrühma Sassis Sussid juhendaja;

Anneli Kondrad – naisrühma Tammepiigad juhendaja;

Malle Ormilaan – tantsuansambli Kuu naisrühm juhendaja;

Tiina Saar – naisrühma Anna ja Minna juhendaja;

Mariann Pärnoja – Tori rahvamaja segarahvatantsurühma juhendaja;

Anne Rätsep – Tori põhikooli 4H lastekoori kuuluvate õpilaste juhendaja.

 

Tori valla aasta sportlase aunimetuse pälvis maadlusklubi Leo maadleja Robyn Paulberg. Robyn on saavutanud klubi esindades pea igal osaletud võistlusel pjedestaalikoha ning samas olnud edukas ka õppetöös.

 

Tori valla aasta spordiedendaja tiitli sai Kadi Ruumet. Kadi Ruumet on MTÜ Tori Spordiklubi aktiivne liige, ta on püsiva tööga saanud jumpingu treeneri litsentsi ja täiendab ennast pidevalt nii Eestis kui välismaal. Ta on särav ja energiast pakatav treener, kelle jumpingu treeningud kooliõpilastele ja täiskasvanutele on Toris ja Ares väga populaarsed.

 

Tori valla aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse said Anneli Kask ja Uno Kask ning Piret Dreimann. Anneli ja Uno Kask aitasid eakat naabrit, kelle kodu oli tulekahjus elamiskõlbmatuks muutunud. Anneli ja Uno Kase algatusel ja suure isikliku tööpanuse abiga rajati naabrile tema enda krundile endisesse saunamajja köök-tuba.

Piret Dreimann on piirkonnapolitseinikuna lähendanud politseid kogukonnale. Tema tihe koostöö sotsiaalosakonnaga aitab lahendada ja ennetada elanike turvalisust mõjutavaid probleeme. Piretit võib märgata tööd tegemas ka töövälisel ajal, kogukonna heaolu on tema südameasi.

 

Tori valla aasta noore tiitli pälvisid Kaur Kasemaa ja Ingela Uussalu. Sindi gümnaasiumi õpilane Kaur Kasemaa paistab juba aastaid silma omaalgatuslike ettevõtmistega, kaasates sageli oma tegemistesse teisigi eakaaslasi. Ta on tegev kooliraadio ja -televisiooni töös, avaldanud fotoalbumi „Sindi eile ja täna", löönud aktiivselt kaasa Sindi avatud noortekeskuse tegemistes. Kokandushuvilisena on ta ellu kutsunud Sindi Pannkoogipäeva.

Ingela Uussalu on silma paistnud väga heade õpitulemustega ning lõpetanud Are kooli kiitusega. Ta on osa võtnud nii maakondlikest olümpiaadidest-konkurssidest kui esinenud edukalt ülevabariigilistel võistlustel, olles seejuures esindanud pea kõiki valdkondi. Ta on tähelepanuväärselt loominguline, osalenud kooli õpilasomavalitsuse töös ning olnud noorematele heaks eeskujuks.

 

Palju õnne kõikidele tunnustatutele!

Tunnustamine 2019

20.06.19

 

TORI VALLA AUKODANIKU STATUUT

Aukodaniku nimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes oma elutööga on tööalaselt või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

 Aukodaniku nimetus antakse vallapoolse austusavaldusena üksikisikule, kelle elutöö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Tori valla arengut.

Ettepanekuid kandidaatide kohta aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha vallavolikogu liikmed, vallavalitsus ja vallavanem. Vähemalt kahekümne allkirjaga on õigus ettepanek esitada vallakodanikel, valla hallatavatel asutustel, vallas tegutsevatel ettevõtetel, liitudel, seltsidel, seltsingutel ja klubidel.

Taotlused koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse hiljemalt 15. septembriks.

 

TORI VALLA AASTA TEGIJA STATUUT

Aasta tegija aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele ja/või juriidilisele isikule või kollektiivile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust viimase aasta jooksul.

Kandidaadi tegevus peab olema: kaasa aidanud Tori valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele, toonud vallale tuntust või parandanud paikkonna majanduslikku olukorda või parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või kaasa aidanud vallaelanike elujärje parandamisele.

Ettepanekuid Aasta tegija aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks.

 

TORI VALLA AASTA ETTEVÕTTE STATUUT

Aasta ettevõtte aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal juriidilisele isikule, kelle tegevus on mõjutanud valla arengut.

Aasta ettevõtte aunimetus antakse tunnustusena juriidilisele isikule, kes oma tegevusega on soodustanud majanduse arengut, loonud uusi töökohti, tõstnud valla tuntust ja mainet.

Ettepanekuid Aasta ettevõtte aunimetuse kandidaatide kohta võivad esitada volikogu ja vallavalitsuse liikmed.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks 

 

TORI VALLA AASTA NOORE STATUUT

Aasta noor aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele isikule vanuses 7-26 eluaastat või Tori vallas tegutsevale noortekollektiivile, kelle töö, tegevus või saavutused aasta jooksul on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks.

Aasta noor aunimetuse andmisel arvestatakse saavutusi valla noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest seismises ja noorte omaalgatusliku tegevuse propageerimises aasta jooksul.

Ettepanekuid Aasta noor aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15.septembriks 

 

TORI VALLA AASTA HARIDUSTÖÖTAJA STATUUT

Aasta haridustöötaja aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal Tori valla lasteaiaõpetaja, üldhariduskooli õpetaja, huvikooliõpetaja ja -treeneri, noorsootöötaja (huvijuht, ringijuht), tugiteenuste osutaja (psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog) või haridusasutuse juhile (edaspidi õpetaja) tunnustamise, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Tori valla arengut.

Aasta haridustöötaja aunimetuse andmisel arvestatakse valla hariduse valdkonna parandamisele kaasaaitamises ja silmapaistvate tulemuste saavutamisi.

Ettepanekuid Aasta haridustöötaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 1. septembriks

 

TORI VALLA AASTA SOTSIAALVALDKONNA EDENDAJA STATUUT

Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse eesmärk on väärtustada Tori valla sotsiaalvaldkonnas või sellega seonduvas valdkonnas tegutsevat isikut, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud valdkonna arendamisse.

Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetus antakse isikule, kelle töö, tegevus või isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

Ettepanekuid Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks 

 

TORI VALLA AASTA KULTUURIEDENDAJA STATUUT

Aasta kultuuriedendaja aunimetuse eesmärk on väärtustada Tori valla kultuuriedendajaid, kes on pälvinud kultuuriavalikkuse tähelepanu või on silmapaistvalt hästi esinenud erialastel konkurssidel ja aidanud kaasa Tori valla kultuurielu edendamisele.

Aasta kultuuriedendaja aunimetus antakse inimesele või kollektiivile olenemata tema viljeldavast valdkonnast (kirjandus, muusika, fotograafia, tants jne).

Ettepanekuid Aasta kultuuriedendaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks 

 

TORI VALLA AASTA SPORTLASE STATUUT

Aasta sportlase aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele isikule, kelle sportlikud saavutused aasta jooksul on olnud märkimisväärsed.

Aasta sportlase aunimetus antakse Tori valla sportlasele või võistkonnale, kes on esindanud valda ning saavutanud vabariiklikel või rahvusvahelistel suurvõistlustel märkimisväärseid tulemusi.

Ettepanekuid Aasta sportlase aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks 

 

TORI VALLA AASTA SPORDIEDENDAJA STATUUT

Aasta spordiedendaja aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal Tori valla spordivaldkonna aktivistile, treenerile või juhendajale, kes on aasta jooksul spordivaldkonnas silma paistnud ning on panustanud valla spordi arengusse.

Aasta spordiedendaja aunimetus antakse Tori valla spordivaldkonna aktivistile, treenerile või juhendajale, kes on panustanud Tori valla sporditegevuse edendamisse.

Ettepanekuid Aasta spordiedendaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks.