Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor oli avatud 17. veebruar – 17. aprill.
 
 
Hajaasustuse programmi põhimõtted on kinnitatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm".  Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. 
 
Toetatavad tegevused: 
 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
 
Programmi tingimused:
 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
 
 
Taotlemine
Allkirjastatud taotlus esitatakse paberil või e-postiga kohalikule omavalitsusele, kontaktisik Tori vallas on keskkonnaspetsialist Janne Soosalu, tel 525 3929, e-post janne.soosalu@torivald.ee. Konsultatsiooniajad ja -kohad palume eelnevalt kokku leppida!
 
Taotlusi võetakse vastu 17. veebruarist kuni 17. aprillini. 

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuse kirjeldus

Arvutamise abimees