28.01.20

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Hajaasustuse programm viiakse ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" alusel. 

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 • taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 1. jaanuarist 2018 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2013-2017) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019. Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Kõik, kes soovivad toetust taotleda, saavad enne taotluse esitamist teha ära eeltööd: parimate tehniliste lahendustega tutvumine, rajatistele sobiva asukoha valik oma kinnistul, võimalike keskkonnakaitseliste piirangutega tutvumine, hinnapakkumiste küsimine (vähemalt kaks hinnapakkumist) jne.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele.

 

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Tori Vallavalitsusele.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi saab esitada Tori Vallavalitsusele alates 9. aprillist 2018,  kas digiallkirjastatult e-posti aadressile tori@torivald.ee  või allkirjastatuna paberil.

 

Taotluste esitamise viimane tähtpäev on 11. juuni 2018

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Tori Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv,
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus. 

Taotlusvormid, dokumendid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad EASi veebilehelt https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Tori vallas on Janne Soosalu: e-post janne.soosalu@torivald.ee ja tel. 5253929.

Konsultatsiooniajad- ja kohad palume eelnevalt kokku leppida.