Eesti ja maakonna taotlusvoorud

 

 

Kandideeri jooksvalt: EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi kahepoolsete suhete edendamise taotlusvoor

Avatud Eesti Fond kutsub kandideerima kahepoolsete suhete edendamiseks Eesti ja Aktiivsete Kodanike Fondi programmi doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini organisatsioonide vahel.
Avatud Eesti Fond kutsub kandideerima kahepoolsete suhete edendamiseks Eesti ja Aktiivsete Kodanike Fondi programmi doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini organisatsioonide vahel.
Programmi üks eelissuundi on Eesti ning Norra, Islandi ja Liechtensteini vabaühenduste omavahelise võrgustikutöö, kogemuste vahetamise ja ühiste saavutuste kaudu tugevdada nii kahepoolseid suhteid, teadmiste jagamist kui vastastikust mõistmist.
Taotlusi saavad esitada avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, kes tegutsevad ühes allpool nimetatud valdkondades:
demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega;
sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
keskkond ja kliimamuutused.