Eesti ja maakonna taotlusvoorud

28.10.22

Terviseedenduslik projektivoor "Muna õpetab kana"

Konkursil võivad osaleda Pärnumaa kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused (koolid, lasteaiad, rahvamajad, noortekeskused, hoolekandeasutused, jne), sihtasutused ja maakonnas tegutsevad mittetulundusühingud.
Projekti raames õpetatakse lastele tervisekäitumist (nt vaimse tervise parandamist, liikumisharrastusi, tervislikku toitumist, nutiseadmete tervislikku kasutust jne), mille nad saavad oma peredesse kaasa viia ja seeläbi teisi sihtgruppe mõjutada.
Taotlus tuleb esitada SA Pärnumaa Arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialistile hiljemalt 30.11.2022 e-posti aadressil saale@parnumaa.ee
 
Projektitegevused tuleb ellu viia ajavahemikus 9.12.2022 - 31.03.2023.

Vormid, tingimused jm info Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.

 

Avaneb Aktiivsete Kodanike Fondi viimane taotlusvoor

Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) raames on Avatud Eesti Fond välja kuulutanud taotlusvooru Eesti vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Taotlusvooru eelarve on EUR 329 860, millest EUR 229 860 on mõeldud üleriigiliselt tegutsevatele vabaühendustele ja EUR 100 000  kohalikul tasandil tegutsevatele vabaühendustele. Ühtlasi on tegemist Aktiivsete Kodanike Fondi viimase avatud taotlusvooruga.
Tegevustoetus on mõeldud neile Eesti vabaühendustele, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuaktiivsuse edendamine, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja võrdse kohtlemise eest seismine ning keskkonna ja kliimamuutuste teemadega tegelemine. Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 EUR, projektiperioodi kestus 12–14 kuud. Projektiga saab alustada märtsist 2023 ning see peab olema lõpetatud 30. aprilliks 2024.

Aktiivsete Kodanike Fondi viimase ehk väikeprojektidele suunatud taotlusvooru infopäevad toimuvad seekord veebikeskkonnas 2. novembril kell 15-17 eesti keeles ja 7. novembril kell 15-17 vene keeles. Registreeri end infopäevadele siin!

Taotlusvooru kuulutuse ning kõigi vajalike dokumentidega saab tutvuda Aktiivsete Kodanike Fondi kodulehel www.acf.ee  Taotluste esitamise tähtaeg on 4. detsember 2022, kell 23:59 Eesti aja järgi. 

Lisainfo: https://acf.ee/uudised/artikkel/avaneb-aktiivsete-kodanike-fondi-viimane-taotlusvoor

 

Toetused riigikaitselistele projektidele

Kaitseministeerium toetab rahaliselt ettevõtmisi, mille eesmärk on arendada kaitsevõimet ja tugevdada kaitsetahet. Tegevustoetustega toetakse riigikaitse valdkonnas tegutseva vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna, projektitoetusega kindla eesmärgi saavutamisele suunatud peamiselt ühekordseid projekte. 

Strateegilise kommunikatsiooni valdkonna projektitoetuse konkurss, taotluste esitamise tähtaeg on 7. november 2022. Osalema on kutsutud need vabaühendused ja äriühingud, mis tegelevad põhiliselt kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste projektidega, mille raames korraldatakse eestivene noortele suunatud sündmuseid ning omavad projektide aruandluse kogemust.

Kaitseväeteenistuse valdkonna tegevus- ja projektitoetuse konkurss, taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2022.

Lisainfo: https://kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/laiapohjaline-riigikaitse/toetused-riigikaitselistele-projektidele

 

EUROOPA NOORTEAASTA KUTSUB NOORI ONLINE MEEDIAGA TEGELEMA

Selle meetme eesmärk on suurendada erinevates keeltes veebipõhise teabe kättesaadavust Euroopa teemade kohta, mis mõjutavad noori kogu ELis, esitatuna kaasahaaravas vormis ja mitmest vaatenurgast. Projektid peaksid püüdma tekitada kaasahaaravaid arutelusid ja korraldada üritusi. Taotlusvooru maht on 9 miljonit eurot ja osalemiseks sobivad projektid, milles on vähemalt 5 partnerit 5 EL riigist. Tähtaeg 24. oktoober.

Lisainfo: https://www.looveuroopa.ee/taotlusvoorud/euroopa-noorteaasta-kutsub-noori-online-meediaga-tegelema

 

 

Avaneb Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetusmeede

Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate 2023. aasta tööjõukulu toetuse taotlemiseks on taotlusvoor avatud 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2022.

Toetuse eesmärk on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum tasumäära. Luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne) ja korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku juhendajate palkamisel ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.

Taotlusvooru 2022. aasta eelarve oli 2 410 000 eurot. Lõplik taotlusvooru eelarve selgub pärast riigieelarve kinnitamist.

Toetusmeetme määrusega saab tutvuda SIIN ja seletuskiri on leitav SIIT. Toetust saab taotleda Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu.

Lisainfo: https://rahvakultuur.ee/2022/09/15/avaneb-laulu-ja-tantsupeoliikumises-osalevate-kollektiivide-juhendajate-toojoukulu-toetusmeede/

 

Kandideeri jooksvalt: EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi kahepoolsete suhete edendamise taotlusvoor

Avatud Eesti Fond kutsub kandideerima kahepoolsete suhete edendamiseks Eesti ja Aktiivsete Kodanike Fondi programmi doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini organisatsioonide vahel.
Avatud Eesti Fond kutsub kandideerima kahepoolsete suhete edendamiseks Eesti ja Aktiivsete Kodanike Fondi programmi doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini organisatsioonide vahel.
Programmi üks eelissuundi on Eesti ning Norra, Islandi ja Liechtensteini vabaühenduste omavahelise võrgustikutöö, kogemuste vahetamise ja ühiste saavutuste kaudu tugevdada nii kahepoolseid suhteid, teadmiste jagamist kui vastastikust mõistmist.
Taotlusi saavad esitada avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, kes tegutsevad ühes allpool nimetatud valdkondades:
demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;
inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega;
sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;
sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;
keskkond ja kliimamuutused.