Eametsa külas asuva Kukeküla tee 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Eametsa külas asuva Kukeküla tee 2 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 04.05-17.05.2021.

Detailplaneeringuga jagatakse Eametsa külas asuv Kukeküla tee 2 kinnistu kolmeks elamumaa krundiks, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeringualale moodustataval krundil POS 01 on lubatud suurim hoonete koguarv 4 (neli), elamu ja kolm abihoonet. Krundile POS 02 on lubatud suurim hoonete koguarv 2 (kaks), elamu ja abihoone ning krundile POS 03 on lubatud ehitada elamu, kus tavaliselt abihoonesse kavandatavad abiruumid peavad selle hoone puhul leidma koha põhihoonena toimiva üksikelamu mahus.  

Väikeehitised, mis ei ole hooned, võivad asuda ka väljaspool detailplaneeringu põhijoonisega määratud hoonestusalasid.

Ühepereelamu (põhihoone) maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust. Planeeringuga on määratud hoonete maksimaalseks katuseharja kõrguseks põhihoonel 9 m ning abihoonetel 5 m ümbritsevast maapinnast. Hoonetel kasutada viilkatust või lamekatust, mille katusekalle on 00-500. Katusekattematerjalideks võivad olla kivi, plekk, rullmaterjalid. Uute hoonete ehitamisel tuleb järgida piirkonnale omast arhitektuurilist üldpilti: ehitusmahtusid, katusekaldeid ja - tüüpe, korruselisust, ehitusmaterjale jne. Kasutada tohib puitu, viimistletud betooni, krohvi, kivi, tellist või nende kombinatsiooni. Ei tohi kasutada plastik- ja metallvoodrit. Ehitus- ja välisviimistlusmaterjalid peavad sobima paikkonnas juba kasutusel olevate materjalidega. Majade värvimisel eelistada ümbritseva hoonestuse ja looduskeskkonnaga sobivaid toone.

Piirde kõrgus kuni 1,6 m. Tänavapiirete rajamisel arvestada naaberkinnistute piirete kujundusega. Eelistada puidust piirdeaedu. Soovi korral võib krundile rajatava piirdeaia siseküljele istuda ka sobiliku kõrgusega heki. 

Planeeringuala suurus on 7207 m². Planeeringuala asub Eametsa külas Niida tee ja Kukeküla tee vahelisel alal, külgnedes elamuarendusega. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Niida tee ja Kukeküla tee kaudu.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Uute elamute kavandamisel tuleb arvestada nende sobivust ümbruskonda ja harmoneerumist olemasoleva asustusega. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 04.05.2021 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Eametsa külas asuva Nigula tee 57 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Eametsa külas asuva Nigula tee 57 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 04.05-17.05.2021.

Detailplaneeringuga jagatakse Nigula tee 57 kinnistu kaheks elamumaa krundiks. Elamukrundile, millel on juba hoonestus olemas (joonisel 4 POS 2), täiendavat ehitusõigust ei määrata ehk seal jääb kehtima olemasolev olukord. 

Ehitusõigus määratakse moodustatavale krundile, kus hetkel hoonestus puudub (pos 1). Ehitada võib elamuhoone koos kuni 2 abihoonega. Põhi- ja kõrvalhoonete paiknemine väljaspool hoonestusala ei ole lubatud.

Ühepereelamu (põhihoone) maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust. Planeeringuga on määratud hoonete maksimaalseks katuseharja kõrguseks põhihoonel 9 m ning abihoonetel 5 m ümbritsevast maapinnast. Hoonetel kasutada viilkatust või lamekatust, mille katusekalle on 00-500. Katusekattematerjalideks võivad olla kivi, plekk, rullmaterjalid. Uute hoonete ehitamisel tuleb järgida piirkonnale omast arhitektuurilist üldpilti: ehitusmahtusid, katusekaldeid ja - tüüpe, korruselisust, ehitusmaterjale jne. Kasutada tohib puitu, viimistletud betooni, krohvi, kivi, tellist või nende kombinatsiooni. Ei tohi kasutada plastik- ja metallvoodrit. Ehitus- ja välisviimistlusmaterjalid peavad sobima paikkonnas juba kasutusel olevate materjalidega. Majade värvimisel eelistada ümbritseva hoonestuse ja looduskeskkonnaga sobivaid toone.

Krundi lubatud täisehitusprotsent vastavalt Sauga valla üldplaneeringule on 15%. Juurdepääs katastriüksusele tagatakse olemasolevalt Nigula teelt.

Piirde kõrgus kuni 1,5 m. Tänavapiirete rajamisel arvestada naaberkinnistute piirete kujundusega. Kinnistute vaheliseks piirdeks võib olla puidust lattaed või võrkpiire. 

Planeeringuala suurus on 13311 m². Planeeringuala asub Nigula tee ääres külgnedes lääne poolt endise suvilate piirkonnaga, mis on nüüdseks arenenud aastaringseks elamiseks mõeldud pereelamute piirkonnaks, põhja-ida suunas asub maatulundusmaa sihtotstarbega Oltre-Uuetoa kinnistu. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Nigula

teelt.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringu järgi on kinnistu osaliselt tiheasustusalas, osaliselt

hajaasustusalas. Uute elamute kavandamisel tuleb arvestada nende sobivust ümbruskonda ja harmoneerumist olemasoleva asustusega. Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 04.05.2021 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Tammiste külas asuva Maasika tn 4 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuva Maasika tn 4 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 04.05-17.05.2021.

Detailplaneeringuga määratakse hoonestusala ja ehitusõigus Maasika tn 4 kinnistule abihoone ehitamiseks. Abihoone on lubatud ehitada ühekorruselisena, katuseharja kõrgus kuni 5m ümbritsevast maapinnast, katusekalle 30°, katusekatte soovitavateks materjalideks on kivi või plekk, välisviimistluses on soovitav kasutada selliseid materjale nagu puit, kivi, krohv. Kuna abihoone on planeeritud krundi piirist 2 m kaugusele, siis peab Maasika tn 4 krundi omanik tagama tule leviku takistamise ehituslike vahenditega.

Planeeringuala suurus on ca 2004 m2, maa sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu asub Tammiste külas ja külgneb Maasika tn 2 (73001:008:1542), Maasika tn 6 (73001:008:1544), Jõhvika tn 7 (73001:008:1516), Jõhvika tn 5 (73001:008:1515) ja Jõhvika tn 3 (73001:008:1514) kinnistutega. Juurdepääs planeeringu alale on Maasika tänavalt.

Kinnistul kehtib Sauga Vallavolikogu 26.05.2006 otsusega nr 48 kehtestatud Pargivälja, Mardivälja, Tillupuksi ja Unistuste maa kinnistute detailplaneering.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 04.05.2021 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.