Eesti ja maakonna taotlusvoorud

27.09.21

 Avaneb Laulu- ja tantsupeoliikumise tööjõukulu taotlusvoor

Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate 2022. aasta tööjõukulu toetuse taotlemiseks on taotlusvoor avatud 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2021.

Toetuse eesmärk on väärtustada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevaid kollektiivijuhte, andes neile võimaluse töötasu tõusuks s.h kehtestades miinimum tasumäära. Luua laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiivijuhtidele sotsiaalsed garantiid (puhkusetoetus jne) ja korrastada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide maastikku juhendajate palkamisel ning tagada laulu- ja tantsupeoliikumise traditsiooni jätkusuutlikkus.

 

Toetusmeetme teemal toimub taotlejatele ka kolm infopäeva veebikoosoleku vormis – esimene neist on 28. septembril kell 14.00-16.00, järgmine toimub 06. oktoobril kella 12.00-14.00 ning kolmas infopäev on 14. oktoobril kella 10.00-12.00ni.

Registreeri infopäevale SIIN.

Taotluse esitamiseks sisene Toetuste Menetlemise Infosüsteemi SIIT.

Lisainfo: https://rahvakultuur.ee/2021/09/17/avaneb-laulu-ja-tantsupeoliikumise-toojoukulu-taotlusvoor/

 

Avanes noortevaldkonna projektikonkursi täiendav taotlusvoor

Noorte vaimse tervise toetamisele ja digitaliseerumisele suunatud projektide taotlusi saab esitada 21. septembrist 11. oktoobrini.

Toetust saavad taotleda noortekeskused, huvikoolid ning noorteühingud ja -ühendused. Maksimaalne toetussumma projektidele on 5000 eurot. Avatud on ainult üldprojektide kategooria ning koostöö projektitegevuste korraldamiseks eri asutuste vahel ei ole voorus nõutav. 

Projekti planeerimise ja taotluse esitamise juures on oluline noori kaasata ning noorte soovide ja vajadustega arvestada. Noorte kaasamiseks sobivad nii otsese suhtluse kui digitaalsed meetodid, so arutelud, küsitlused, ideelaborid ja teisedki kaasamise meetodid. 

Lisainfo: https://www.harno.ee/uudised/avanes-noortevaldkonna-projektikonkursi-taiendav-taotlusvoor

 

KOP sügisvoor

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 1. oktoober.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.

Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee, kuhu saab taotlusi esitada 1. oktoobrini kuni kell 16.30.

Täpsem info ja juhendid on leitavad https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/kohaliku-omaalgatuse-programm/, programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Tiina Loorand, tiina.loorand@rtk.ee, tel 663 1888.

 

2021. aasta kogukondliku turvalisuse projektide Pärnumaa voor

2021. aasta kogukondliku turvalisuse projektide Pärnumaa voor on tänasest avatud.

Taotluste esitamise tähtpäev on 30. september kell 16.00. Digitaalselt allkirjastatud taotlused tuleb esitada e-posti aadressil kristel@pol.parnumaa.ee märksõnaga TUR21 toetusvoor.

Täpsem info vooru tingimuste ja vormide kohta leitav allolevalt lingilt.

https://pol.parnumaa.ee/kogukondliku-turvalisuse-projektid

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärgiks on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.

Info: Kristel Ernits

Pärnumaa Omavalitsuste Liit

kristel@pol.parnumaa.ee

+372 5566 9353

 

Rrohelise Jõemaa Koostöökogu taotlusvoor 18.10.-25.10.2021

Rohelise Jõemaa Koostöökogu avab taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võetakse vastu Põhja-Pärnumaa vallas ning haldusreformile eelnenud piirides Põhja-Sakala valla endiste Kõpu ja Suure-Jaani valla osas, Tori valla endiste Tori, Are valla ning Sindi linna osas, Saarde valla endise Surju valla osas, Pärnu linna Paikuse osavallas ja Kehtna valla Järvakandi osavallas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt järgmistes meetmetes:

COVID-19 meede: COVID-19 põhjustatud kriisi mõjude leevendamine. Meetme eesmärk on Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas COVID-19 põhjustatud kriisi mõjude leevendamine. Toetatakse ettevõtluse arendamist, sh toodete ja teenuste arendamist, majandustegevuse mitmekesistamist, koostööd ja investeeringuid.  Toetuse miinimumsumma 3 000 eurot ja maksimumsumma 25 000 eurot.

Meede 4: Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond, kogukonna teenused ja taristu. Toetatakse kogukonna (sh laste ja noorte) ühistegevust, vahendite soetamist ning investeeringuid. Toetuse miinimumsumma 3 000 eurot ja maksimumsumma 30 000 eurot.                                                                                                     

Igasse meetmesse võib taotleja  esitada ühe projekti  samas taotlusvoorus. Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja  kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 10.12.2021. Täpsem informatsioon strateegia, meetmete, hindamiskriteeriumite ja taotluste menetluskorra kohta koduleheküljel www.joemaa.ee. Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 528 1275 või 5306 4810 või  info@joemaa.ee. Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 18.10 – 25.10.2021. a. Taotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.         

 

Nordplusi uus taotlusvoor on avatud

Selle nädala alguses avanes Nordplusi alamprogrammides ettevalmistavate lähetuste taotlusvoor, mille tähtaeg on 1. oktoobril. Ettevalmistavaid lähetusi saab taotleda Nordplusi keele-, täiskasvanuharidus- ning juuniorprogrammi projektidele.

Kui soovid ettevalmistavate lähetuste kohta rohkem infot, võta osa veebikohvikust 30. augustil kell 15.00 (EET), kus saab juttu teha nii juunior-, täiskasvanuharidus-  kui ka keeleprogrammi esindajatega. Kohtumine toimub inglise keeles. Registreeri end siin.

Taotlusi saab esitada online-keskkonnas Espresso.

Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele. Taotlustähtaeg on tavapäraselt veebruaris, sügiskuudel on enamasti võimalus taotleda ettevalmistavat lähetust, et külastada tulevase projekti partnereid.

Lisainfo: https://eeagentuur.ee/nordplusi-uus-taotlusvoor-on-avatud/

 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi taotluste vastuvõtt algab 1. septembril

Järgmine taotluste vastuvõtt on 1. september - 15. oktoober 2021.a.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:

•üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;

•organisatsioone toetustega heategevuseks eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Stipendiumide eraldamisel jälgime nende vastavust tulumaksuvabade stipendiumide nõuetele.

Taotlusi saab esitada läbi E-ANKEEDI.

• igalt taotlejalt võetakse vastu ainult 1 taotlus.

• stipendiumi taotluse saab esitada ainult ühele allfondile.

• eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.

• hilinenud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta, s.t. neid ei esitata nõukogule.

Lisainfo: http://www.erkf.ee/taotlejale

 

Avatud on erinevad looveuroopa taotlusvoorud

Mitmete looveuroopa taotlusvoorude tähtajad on saabumas. Veel on võimalik taotlus esitada.

Vaata lähemalt siit: https://www.looveuroopa.ee/taotlusvoorud

 

EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi kahepoolsete suhete edendamise taotlusvoor

Avatud Eesti Fond kuulutab välja taotlusvooru kahepoolsete suhete edendamiseks Eesti ja Aktiivsete Kodanike Fondi programmi doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini organisatsioonide vahel.

Programmi üks eelissuundi  on Eesti ning Norra, Islandi ja Liechtensteini vabaühenduste omavahelise võrgustikutöö, kogemuste vahetamise ja ühiste saavutuste kaudu tugevdada nii kahepoolseid suhteid, teadmiste jagamist kui vastastikust mõistmist.

Taotlusi saavad esitada avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, kes tegutsevad ühes allpool nimetatud valdkondades:

•             demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;

•             inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega;

•             sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;

•             sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;

•             keskkond ja kliimamuutused.

Lisainfo: https://acf.ee/uudised/artikkel/uus-emp-toetuste-aktiivsete-kodanike-fondi-kahepoolsete-suhete-edendamise-taotlusvoor-1