Tammiste külas asuva Kuuse tn 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuva Kuuse tn 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 01.04-15.04.2021.

Detailplaneeringuga jagatakse Kuuse tn 3 kinnistu kaheks elamumaa krundiks, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamu kõrgus maapinnast kuni 9m, abihoonel 5m. Kruntide täisehitusprotsent on 15%. Kuuse tänava lõppu planeeritakse päästetehnikale ümberpööramistasku laiendus.

Kuuse tn 3 kinnistu (73001:008:1053) suurus on 2642 m2 ning maakatastri sihtotstarve on elamumaa 100%. Planeeritav ala piirneb Kuuse tänavaga ning Kuuse tn 1, Mustika tn 4, Mustika tn 6, Tormilinnu tn 19 ja Tormilinnu tn 21 kinnistutega.

Kinnistul kehtib Omamaja kü detailplaneering, kehtestatud Sauga Vallavalitsuse 21.02.2000 korraldusega nr 49.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus 1200 m2, suurim lubatud täisehitusprotsent kuni 20% krundi pinnast ning suurim lubatud hoonete arv krundil 4 (elamu ja kuni 3 abihoonet). Detailplaneeringuga ei muudeta Sauga valla kehtivat üldplaneeringut. Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 01.04.2021 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Täpsem info tel 5198 4663 piret.kallas@torivald.ee

Are alevikus asuva Maneeži kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Are alevikus asuva Maneeži kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 19.04-03.05.2021.

Maneeži kinnistu (14901:001:0215) suurus on 13313 m2 ning maakatastri sihtotstarve on tootmismaa 100%. Kinnistu piirneb Pärivere ja Pärivere tee 14 kinnistutega ning Karja tänavaga. Tallinn-Pärnu-Ikla maantee jääb ca 420 m kaugusele.

Detailplaneeringuga kinnistu piire ei muudeta ja kinnistut ei jagata. Hoonestusala on paigutatud krundile nii, et krundile oleks võimalikult vabalt vastavalt vajadusele hooneid paigutada. Kinnistule on lubatud ehitada kuni 5 hoonet. Suurim lubatud korruselisus on 2, kõrgus kuni 12 m ümbritsevast maapinnast. Katusetüüp nii lame- kui ka viilkatus (0-450). Ehitistealune pind kokku 3000 m2, kinnistu täisehitusprotsent on 23%. Peamised juurdepääsud planeeringualale on kavandatud Karja tänavalt. Kinnistule on planeeritud kuni 20 parkimiskohta sõidukitele.

Katastriüksuse maasihtotstarve on tootmismaa 100% ja seda ei muudeta.

Are alevikus asuv Pärivere tall tegeleb tori tõugu hobuste aretamise ja kasvatamisega. Tallid asuvad Maneeži kinnistu vahetus läheduses – Pärivere tee 1 ja Pärivere tee 3 kinnistutel. Maneeži maaüksust on siiani kasutatud tallides tekkiva sõnniku ladustamiseks. Maaüksusel paikneb olemasolev sõnnikuhoidla, mille asukohta ei muudeta. Ratsamaneež haakub ruumiliselt olemasolevasse keskkonda.

Are valla kehtiva üldplaneeringu järgi asub Maneeži kinnistu Are alevikus tiheasustusalal ja perspektiivne maakasutus on elamumaa. Vahetus läheduses asub Are Tehnoküla, kus on hobusekasvatusega tegeletud juba aastast 1953. Kuna siiani on Maneeži kinnistu olnud kasutuses hobusekasvatusega seonduvaga, on ratsamaneeži ehitamine kõnesolevale maaüksusele loogiline jätk. Samas näeb Are valla üldplaneering ratsaspordi arendamisega ühtlasi ka turismiteenuste arendust. Elamuehitust antud piirkonda hetkel ette näha ei ole. Üldplaneeringu järgi on elamumaa juhtotstarve määratud laiemale alale ja see ka suures osas säilib. Juhtotstarvet ei muudeta ulatuslikult.

Detailplaneering ei muuda Are valla kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 19.04.2021 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.