Koalitsioonileping

16.11.2017

Käesolev kokkulepe on sõlmitud Tori valla valimisliitude „Uus Koduvald" ja „Koduvalla Volikogu" (edaspidi osapooled) vahel, eesmärgiga sätestada ühised väärtused ning tagada ühine arusaam Tori valla juhtimisest kuni järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteni.

Lähtudes eeltoodust allkirjastavad Tori valla valimisliidud „Uus Koduvald" ja „Koduvalla Volikogu" esindajad alljärgneva kokkuleppe:

 

VALLA JUHTIMINE

1. Juhtimisel on esmatähtis valla erinevate piirkondade tasakaalustatud areng ja teenuste kättesaadavus nii väikekülades kui keskustes.

2. Võtame eesmärgiks luua tekkivast Tori vallast kiirelt areneva ja kasvava omavalitsuse, mis on eelistatuim elamis- ja töökoht Pärnumaal.

3. Valla areng toetub sisuliselt ja kaasavalt välja töötatud strateegiadokumentidele.

4. Tagame avatud ja läbipaistva juhtimispõhimõtte rakendamise ja juurutame poliitiliselt sõltumatu sisekontrolli.

5. Valla ettevõtete juhid valime avaliku konkursi teel.

6. Elanike heaolu ja ettevõtluse arengu seisukohast lähtuvalt peame oluliseks igakülgse koostöö edendamist kõigi maakonna omavalitsustega, sh eelkõige Pärnu linnaga.

7. Arengukava ja eelarvestrateegia järgmiseks neljaks aastaks võetakse vastu hiljemalt 01.10.2018.

8. Dokumentide koostamisel lähtume nelja liituva omavalitsuse kehtivatest arengukavadest ja eelarvestrateegiatest, millest olulised osad peavad saama kajastatud uutes arengudokumentides.

9. Ühtlustame vallale kuuluva kinnisvara haldamise, hooldamise ja korrashoiu ning hallatavatele asutustele tugiteenuste pakkumise põhimõtted. Restruktureerime vastavad organisatsioonilised üksused majanduslikust otstarbekusest lähtudes.

10. Käesoleva koalitsioonileppe kohaselt täidetakse valitsemisperioodil 2017-2021 Tori vallavolikogu esimehe ametikoht valimisliidu „Koduvalla Volikogu" poolt.

11. Käesoleva koalitsioonileppe kohaselt täidetakse valitsemisperioodil 2017-2021 Tori vallavanema ametikoht valimisliidu „Uus Koduvald" poolt.

12. Käesoleva koalitsioonileppe kohaselt täidetakse valitsemisperioodil 2017-2021 Tori vallavolikogu aseesimehe ametikoht valimisliidu „Uus Koduvald" poolt.

13. Käesoleva koalitsioonileppe kohaselt on valitsemisperioodil 2017-2021 vallavalitsuses kolm palgalist abivallavanemat, kellest valimisliit „Koduvalla Volikogu" nimetab ühe ja valimisliit „Uus Koduvald" nimetab kaks. Valitsuse liikmete vastutusvaldkonnad on kajastatud lepingu lisas nr 1.

14. Vallavalitsuses on kuni 7 liiget arvestades võimalusel piirkondlikku esindatust.

15. Mittepalgalistest valitsuse liikmetest kaks nimetab valimisliit „Koduvalla Volikogu" ja ühe valimisliit „Uus Koduvald".

16. Volikogu juurde moodustatakse seitse alalist komisjoni, vastavalt lepingu lisale nr 2.

17. Volikogu komisjonide esimeeste nimetamise õigus on jagatud osapoolte vahel järgmiselt:

·         valimisliidul „Uus Koduvald" – 3;

·         valimisliidul „Koduvalla Volikogu" – 3;

·         Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja valimisliit „Loogiline Pärnumaa" saavad õiguse moodustada revisjonikomisjon.

 

VALLA FINANTSJUHTIMINE

1. Peame oluliseks valla investeerimisvõimekuse kasvu, mis ühinemise tulemusel peab suurenema enam kui eraldivõetuna igal ühineval omavalitsusel.

2. Anname vallakodanikele võimaluse osaleda läbi kaasava eelarve investeeringute tegemisel (hiljemalt aastal 2020).

 

PLANEERIMINE, EHITUS JA MAAKORRALDUS

1. Koostame kogu valla territooriumi hõlmava uue üldplaneeringu, mis arvestab piirkondade eripärasid.

2. Koostame ühiselt naaberomavalitsustega valla liikuvusanalüüs, mis on aluseks inimeste liikumise (sh ühistranspordi ja kergliikluse) otstarbekal ja säästlikul planeerimisel.

3. Võtame eesmärgiks leevendada Pärnu linna äärsetes külades haldusreformi käigus tekkinud pinged omavalitsusliku kuuluvuse osas.

4. Elanike arvamuse väljaselgitamisel lähtume Vabariigi Valitsus poolt 28.07.2016 vastu võetud määrusest nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord" põhimõtetest.

5. Lisaks punktis 4 nimetatud määrusele, töötame omavalitsuses välja täpsustava korra elanike arvamuse väljaselgitamiseks vajaliku küsitluse läbiviimisel.

6. Küsitlus viiakse läbi 2018. aasta jooksul, vastavalt punktides 4 ja 5 nimetatud õigusaktide alusel.

 

TEED, TRANSPORT JA SIDE

1. Parandame äärealade ja hajakülade seotust lähimate tõmbekeskustega paremate kergliiklemise võimaluste loomise kaudu.

2. Riigimaantee puhul teeme koostööd Maanteeametiga ühtse kergteede võrgustiku kujundamise eesmärgil.

3. Pöörame enam tähelepanu elamispiirkondade, asulate, külakeskuste ning endiste aiandusühistute alade ühendusteede ja siseteede tolmuvabaks ehitamisele.

4. Rajame iga aasta vähemalt 10 kilomeetrit tolmuvaba kattega teid.

5. Koostame ühtse uue teehoiukava (2018), milles seame paika teede investeeringute prioriteetsuse põhimõtted ning investeeringute ajakava aastateks 2018–2022.

 

TURVALINE ELUKESKKOND, LOODUS JA KESKKONNAHOID

1. Toetame projekti „Sindi pais" elluviimise kiirendamist, selleks otsime Sindi piirkonnale omase väliujumiskohale uue asukoha, Pärnu jõe vasakkaldal, Sindi linna piirides (2018).

2. Ühtlustame ja vajadusel koostame uue ÜVK arengukava (2019-2020).

3. Aitame kaasa naabrivalve piirkondade tekkele.

4. Toetame ja väärtustame Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevust Eesti kaitsevõime tugevdamisel.

5. Teeme tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga ning vabatahtlike päästjatega ja abipolitseinikega. Töötame välja regulaarse toetuste süsteemi vabatahtlikele päästjatele ja abipolitseinikele.

6. Toetame korteriühistuid hoonete, hoovide korrastamiseks ja elukeskkonna parandamiseks (kuurid, küttesüsteemid, mänguväljakud ja hooned).

7. Arendame tuletõrje veevõtukohtade võrku.

8. Panustame jõuliselt avaliku ruumi heakorra parandamisse ja lagunevate hoonete korrastamisse või lammutamisse.

9. Panustame kaasaegse tänavavalgustussüsteemi arendamisse.

10. Paigaldame turvakaamerad vajalikesse kohtadesse.

 

HARIDUS, NOORSOOTÖÖ JA HUVIHARIDUS

1. Viime läbi uuringu, mille tulemustele tuginedes algatame vajadusel Tammiste piirkonda uue lasteaia-algkooli ehitamise kaasates selleks erinevaid rahastamisvõimalusi.

2. Rekonstrueerime Jänesselja lasteaiahoone ning Suigu lasteaiahoone energiatõhusaks.

3. Toetame lapsehoiu teenuse kasutamist juhul, kui piirkonnas lasteaiakohti napib.

4. Üheaegselt lasteaias käiva pere teise lapse kohatasu määraks kehtestame kõigis valla lasteaedades 50% üldisest kohatasust ning kolmanda lapse vabastame kohatasust täielikult.

5. Renoveerime Sindi Seltsimaja kontserdisaali kaasaegseks kontsertide ja teatrietenduste läbiviimise paigaks.

6. Korrastame Sindi Laululava selliseks, et seal oleks võimalik läbi viia vabaõhuüritusi.

7. Loome erivajadustega lastele võimalused hariduse omandamiseks. Lapsekeskse arengu tagamiseks loome hariduslike tugiteenuste üksuse, kus tegutsevad sotsiaalpedagoogid, logopeedid, nõustajad (2019).

8. Toetame erakoolides õppivaid lapsi läbi erakoolitoetuse, võimaldamaks omandada igal lapsel sobivaimat ja parimat haridust.

9. Peame oluliseks võimaldada kodulähedast põhiharidust ning kvaliteetset gümnaasiumiharidust võimalikult paljudele valla noortele.

10. Toetame laste osalemist huvikoolides ja huviringides vähemalt kahel huvialal.

 

KULTUUR, SPORT JA VABA AEG

1. Jätkame väljakujunenud kultuuri- ja spordiürituste toetamist.

2. Toetame suuremates asumites külakeskuste ja kooskäimise ning eneseharimise kohtade rajamist vastavalt arengukavale ning olemasolevate külamajade korrastamist.

3. Toetame eakate aktiivset seltsitegevust, tagame olemasolevate päevakeskuste töö jätkumise.

4. Tagame valla raamatukogudele piisavad vahendid kirjanduse, ajalehtede, ajakirjade ja muude teavikute komplekteerimiseks lähtudes kogukonna huvidest.

5. Kehtestame vallas piirkondliku kogukonnategevuse järjepidevuse toetamiseks regulaarse ja läbipaistva eelarvelise tegevustoetuse (ühtlustame rahastamissüsteemi) vähemalt teenusekeskuste tasandil.

6. Aitame kaasa tugeva piirkondliku vabaühenduste võrgustiku tekkele aidates koordineerida ühisprojekte ning kutsudes kokku vabaühenduste ümarlaua.

7. Loome uusi ja arendame olemasolevaid rekreatsioonivõimalusi veekogude kallastel ja mujal, kus on selleks looduslikud eeldused. Arendame uusi ja rekonstrueerime olemasolevaid mänguväljakuid, spordiplatse, discgolfi radu ja skateparke.

 

SOTSIAALTEENUSED JA TERVISHOID

1. Loome toetussüsteemi peredele, kel on vaja tuge laste hariduslikeks arendustegevusteks sh muuseumide, teatrite jms külastus.

2. Suurendame sünnitoetuse kogu vallas 500 euroni ja 1. klassi astujale ranitsatoetuse 100 euroni ning jätkame erinevate toetuste maksmist toimetulekuraskustes pensionäridele.

3. Alustame tegevusi ühendomavalitsuse ühise hooldekodu rajamiseks eakatele kodulähedase hooldekoduteenuse pakkumiseks.

4. Loome hästi toimiva tugisüsteemi erivajadustega laste peredele.

5. Toetame erivajadustega inimesi abivahendite soetamisel ja tugiisikuteenuse kasutamisel.

6. Tagame igakülgse sotsiaaltranspordi abivajajale.

 

ETTEVÕTLUS, TURISM JA TÖÖHÕIVE

1. Töötame välja turismistrateegia, kaardistame turismiteenuste pakkujad ja turismiväärtuslikud alad ning viidastame need.

2. Toetame ettevõtete ja asutuste võrgustiku toimimist vallas.

3. Eelistatult toetame strateegiliselt olulist (nii riiklikul kui kohalikul tasandil) ning avalikku huvi arvestavat vastutustundlikku ettevõtlust.

4. Töötame välja alustavate ettevõtete starditoetuse platvormi, mis toetaks piirkonda sobiva väikeettevõtluse arengut.

5. Kujundame Tori Hobusekasvanduse kliinik-tallist maakondliku tähtsusega turismiobjekti - Soomaa värava.

 

E-TEENUSED JA INFOÜHISKOND

1. Asjaajamine Tori vallaga peab olema võimalik hoolimata kaugusest ja asukohast.

2. Muudame vallakodanike elu lihtsamaks ja teenused kättesaadavamaks. Selleks liigume erinevate e-teenuste arendamise suunas ja aitame kaasa ülikiire interneti jõudmisele iga majapidamiseni.

 

Osapooled deklareerivad, et kõik pooled on koalitsioonis võrdsed partnerid ning oluliste otsuste tegemisel lähtutakse osapoolte omavahelistest konsensuslikest kokkulepetest.

Osapooled lähtuvad omavahelises suhtluses üldtunnustatud poliitilise kultuuri põhimõtetest, kolmandate osapooltega ei peeta läbirääkimisi ilma koalitsiooni osapooli eelnevalt informeerimata.

Ametikohtade jaotamise üheselt mõistetavad põhimõtted või neid täitvate osapoolte esindajad volikogus, vallavalitsuses ning muudel valitavatel kohtadel, sh volikogu komisjonid, mida käesolev leping ei kajasta, lepitakse kokku käesoleva lepingu lisades.

Pooled lepivad kokku, et käesolevast lepingust tulenevad tegevused kajastatakse ettepanekutena valla arengukava muutmise protsessis.

 

Käesolev leping sõlmitakse kahes eksemplaris.

 

Allkirjad:

Lauri Luur

Priit Ruut

Signe Rõngas

Kandela Õun

Gerli Mets

Elis Vahemets

Toivo Agafonov

Raigo Paulberg

Jüri Puust

Kalev Kiisk

Raivo Jürimäe

Mart Ruumet

Katrin Tiimann

Kaie Toobal

 

Käesolev kokkulepe on sõlmitud Ares „16" novembril 2017.a. ja on siduv ka valimisliitude nimekirjas volikogusse saavate asendusliikmetele. Vajalik asendusliikmetele tutvustamine ja nende poolt lepingu allkirjastamine enne volikogu liikmeks kinnitamist.

 

Asendusliikmete allkirjad:

 

Koalitsioonilepingu lisa nr 1

Valitsuse liikmed ja nende vastutusvaldkonnad on jaotatud alljärgnevalt:

1) Majandus – valimisliit „Koduvalla Volikogu"

2) Areng- ja planeerimine – valimisliit „Uus Koduvald"

3) Haridus ja kultuur – valimisliit „Koduvalla Volikogu"

4) Sotsiaal – valimisliit „Uus Koduvald"

 

Koalitsioonilepingu lisa nr 2

Volikogu juurde moodustatakse seitse alalist komisjoni ning komisjoni esimeeste kohad jaotatakse järgmiselt:

1) haridus- ja noorsookomisjon – valimisliit „Uus Koduvald";

2) kultuurikomisjon – valimisliit „Koduvalla Volikogu";

3) majanduskomisjon – valimisliit „Uus Koduvald";

4) arengu- ja planeeringukomisjon – valimisliit „Koduvalla Volikogu";

5) sotsiaalkomisjon – valimisliit „Uus Koduvald";

6) keskkonnakomisjon – valimisliit „Koduvalla Volikogu";

7) revisjonikomisjon – esimehe kohta pakume opositsiooni erakondade esindajale.