Tori Vallavolikogu istung 25.01.2018

Tori Vallavolikogu I koosseisu 4. istung toimub neljapäeval, 25. jaanuaril 2018 kell 17.15 Tori Rahvamajas, Võlli tee 4, Tori alevik.

Päevakorra projekt:

1.      Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

2.      Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

3.      Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

4.      Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

           5.      Tori valla huvihariduse ja huvitegevuse kava

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

           6.      Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Ettekandja vallavanem Lauri Luur, kaasettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

           7.     Volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamise kord

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

8.      Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

           9.     Arvamuse andmine Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

          10.    Maamaksumäärade kehtestamine

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

          11.    Valla esindajate määramine haridusasutuste hoolekogudesse

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

12.    Revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

13.  Pärnu maakonna sümbolite (lipp ja vapp) kasutamise korraldamise ning Pärnumaa Vapimärgi andmise korraldamise delegeerimine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

           14.    Eesti Linnade ja Valdade liidu liikmeks astumine ja esindajate määramine

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

15.  Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks üleandmine mittetulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

16.  Sindi Linnavolikogu 11.12.2014 määruse  nr 15 „Sindi Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

17.  Tori Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 10 „ Palgalistele valitsuse liikmetele töötasu ja hüvitiste ning valitsuse liikmetele hüvitise määramine" muutmine

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

          18.    Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

           19.    Info

19.1. Haldusüksuse piiride muutmise algatamine, tegevuskava ja ajagraafik

Ettekandja vallavanem Lauri Luur, kaasettekandja abivallavanem Signe Rõngas