Vallavara kasutusse andmine avaliku kirjaliku enampakkumise teel

26.07.18

Tori Vallavalitsuse 11.07.2018 korralduse nr 574 ja 25.07.2018 korralduse nr 612 alusel annab Tori Vallavalitsus avaliku kirjaliku enampakkumise teel 5 aastaks kasutusse valla omandis olevad ruumid Sindis, aadressil Pärnu mnt 23a (1. korrus 50,7 m2).

Enampakkumise tingimused:

 1. pakkumuse esitamise tähtaeg on 10. august 2018 kell 10.00;
 2. pakkuja peab olema täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
 3. pakkumused tuleb esitada suletud ümbrikus paberkandjal Tori Vallavalitsuse sekretärile (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald 86705 Pärnumaa);
 4. pakkumuste avamine toimub 10. august 2018 kell 11.00 aadressil Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald;
 5. alghind on 150 eurot kalendrikuus;
 6. osavõtumaks on 10 eurot ja tagatisraha 150 eurot;
 7. objekti kasutusotstarbeks on kaupade müük või teenuse osutamine.
 8. Nõuded pakkumuse vormistamiseks:

a) Pakkumused tuleb esitada suletud ümbrikus paberkandjal, millele on kantud järgnevad andmed:

„Pärnu mnt 23a, Sindi ruumide rent"

„Pakkumus".

b) Ümbrik peab sisaldama järgmist:

pakkuja nimi, aadress, sidevahendid;

tõendid osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;

pakkumuse summa (eurodes, esitatud numbriga ja sõnadega);

Pakkumuse iga lehekülg peab olema allkirjastatud esindusõigust omava isiku poolt ning kandma allkirjastamise kuupäeva.

Üürilepingu sõlmimise olulised tingimused:

 1. lepingu kestvuseks on 5 aastat;
 2. lisaks üürile peab üürnik kandma lepingu eseme kasutamisega seotud kulusid (kõrvalkulud), milleks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud lepingu eseme kasutamisega;
 3. üürileandjal on õigus tõsta üürimäära lepingu kehtivuse igal kalendriaastal 5% eelneva kalendriaasta üürimäärast, teatades sellest üürnikule vähemalt 1 (üks) kuu ette;
 4. üürnik on teadlik lepingu eseme tehnilisest seisukorrast ning kohustub omal kulul viima lepingu eseme sellisesse tehnilisse seisukorda, millisena üürnik kavatseb lepingu eset kasutama hakata;
 5. üürnik kohustub äriruumide kasutamisel järgima sanitaar-, tuleohutuse ja hoonete ekspluateerimise nõudeid ning omal kulul tagama nende nõuete täitmise;
 6. üürnik kinnitab, et ei esita üürileandja vastu nõudeid, kui lepingu eseme sihtotstarbeline kasutamise takistus on tekkinud üürileandjast mittesõltuvatest asjaoludest, s.h kolmandate isikute kooskõlastuse puudumisest.
 7. üürileandjal on õigus leping erakorraliselt üles öelda  juhul, kui:
  1. üürnik on viivituses üüri ja/või kõrvalkulude eest tasumisega 30 päeva või rohkem;
  2. lepingu eseme kasutamine on vastuolus lepingu tingimustega;
 8. muud vallavalitsuse poolt üürilepingus määratavad tingimused.

Osavõtutasu on 10 eurot ja tagatisraha 150 eurot peab olema laekunud Tori Vallavalitsuse arvelduskontole  EE642200001120160667 üks tööpäev enne enampakkumise sulgemist 10. august 2018. Tagatisraha võetakse arvesse oksjoni võitja poolt ostuhinna tasumisel, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse 10 päeva jooksul peale oksjoni lõppu. Osavõtutasu ei tagastata. Objektiga on võimalik tutvuda 02.08.2018. a kell 11.00. Soovijatel palun eelnevalt ühendust tel  5309 0332 Gunnar Vahtra.

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS