« Tagasi

Tori kaupluse detailplaneeringu kehtestamine

Tori Vallavolikogu kehtestas 21.06.2017 otsusega nr 19 Tori vallas Tori alevikus Pärnu mnt 3 katastriüksusel (katastritunnus 80803:001:0294) Tori kaupluse detailplaneeringu. Planeeringust huvitatud isik on Vändra Tarbijate Ühistu. Planeeringu eesmärk on ärimaal olemasoleva hoone laiendamine, tingimuste määramine kinnistule ehitustingimuste ning taristu rajamiseks, samuti tehniliste ja keskkonnaalaste võimaluste ja vastuolude väljaselgitamine planeeritaval maa-alal olemasoleva katastriüksuse väljaarendamisel Pärnu jõe kaldale. Planeeringuala suurus on 3294 m². Detailplaneeringuga kavandatav ei muuda kehtivat Tori valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu projekti koostas OÜ Viljandi EKE Projekt (töö nr 15050). Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda aadressil http://www.torivald.ee/et/kehtestatud-detailplaneeringud