« Tagasi

Tori kaupluse detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus võttis 02.05.2017 korraldusega nr 68 vastu Tori vallas Tori alevikus Pärnu mnt 3 katastriüksusel (katastritunnus 80803:001:0294) Tori kaupluse detailplaneeringu. Planeeringust huvitatud isik on Vändra Tarbijate Ühistu. Planeeringu eesmärk on ärimaal olemasoleva hoone laiendamine, tingimuste määramine kinnistule ehitustingimuste ning taristu rajamiseks, samuti tehniliste ja keskkonnaalaste võimaluste ja vastuolude väljaselgitamine planeeritaval maa-alal olemasoleva katastriüksuse väljaarendamisel Pärnu jõe kaldale. Planeeringuala suurus on 3294 m². Detailplaneeringuga kavandatav ei muuda kehtivat Tori valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu projekti koostas OÜ Viljandi EKE Projekt (töö nr 15050).

Detailplaneering on avalikustatud 18.05.2017-01.06.2017 Tori vallamaja volikogu saalis aadressil Tori alevik, Selja mnt 2. Materjalidega on võimalik tutvuda ka Tori valla veebilehel: http://www.torivald.ee/detailplaneeringute-avalikud-valjapanekud. Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada planeeringu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada vallamajas kohapeal, posti teel aadressile Tori alevik, Selja mnt 2, 86801 või elektronpostiga aadressile tori@torivald.ee.