« Tagasi

Riigivara enampakkumisteade

Maaeluministeerium kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise:
Maaeluministri 7. aprilli 2017. a käskkirja nr 43 kohaselt antakse tasu eest tähtajatult
põllumajanduslikuks kasutamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise teel riigi omandis
Maaeluministeeriumi valitsemisel olevad järgmised Pärnu maakonnas, Tori vallas Tori
alevikus asuvad kinnisasjad:
 
1) Mõisa põld kinnisasi (katastritunnus 80803:001:0636, riigi kinnisvararegistri objekti
kood KV44363, maatulundusmaa, pindala 313,26 ha, kasutusala pindala 127,47 ha,
põllumassiivide nr-d ja pindalad: 54748111020 - 71,13 ha, 54748241910 - 5,72 ha,
54948118999 - 50,62 ha), alghind 13356 eurot aastas, tagatisraha 1113 eurot. Kinnisasi
Mõisa põld antakse kasutamiseks kogumina;
2) Võlli tee 17 kinnisasi (katastritunnus 80803:001:0997, riigi kinnisvararegistri objekti
kood KV64801, maatulundusmaa, pindala 97,4 ha, kasutusala pindala 4,35 ha,
põllumassiivi nr 54848225463), alghind 387 eurot aastas, tagatisraha 32 eurot;
3) Hobusekasvanduse väli kinnisasi (katastritunnus 80803:001:0896, riigi
kinnisvararegistri objekti kood KV1412, maatulundusmaa, pindala 23,1 ha, kasutusala
pindala 21,48 ha, põllumassiivi nr 54948224871), alghind 2255 eurot aastas,
tagatisraha 188 eurot. Põllumassiivi saab hakata kasutama pärast 2017. a
saagikoristust.
 
Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud
piiranguid.
 
Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
1) tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja ja seda puudutavate
andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik
kinnisasja seisukorrast;
2) tutvuma Maa-ameti kodulehel rendile antava kinnisasja kohta avaldatud infoga, sh
kitsenduste kaardil kajastuva infoga;
3) tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks enampakkumise
teatises märgitud summas ja korras ning esitama tagatisraha tasumise
maksekorralduse koopia.
 
Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajatult.
 
Pakkumised tuleb esitada iga põllumajanduslikuks kasutuseks antava kinnisasja kohta
eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:
1) pakkuja kontaktandmed;
2) kinnisasjanimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
3) hoiatusmärge „Mitte avada enne 24.04.2017 enampakkumist".
 
Kirjalike pakkumiste avamine toimub 24.04.2017. a kell 11.30 Maaeluministeeriumi
väikeses saalis, Tallinn Lai tn 39//Lai tn 41. Pakkumiste avamine on avalik.
 
Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised.
 
Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
1) pakkuja nimi, isiku- või registrikood, kontaktaadress, kontakttelefon ja e-posti
aadress;
2) kinnisasja nimetus ja katastritunnus;
3) numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma
sentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse
kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna;
4) nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise
tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
5) tõend tagatisraha tasumise kohta;
6) pakkumise tegemise kuupäev;
7) pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.
 
Hiljemalt pakkumise esitamise tähtajaks peab osaleja tasuma tagatisraha summas ja
pangaülekande andmetega, mis on märgitud enampakkumiseteates. Tagatisraha
tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi
arvelduskontole:
EE891010220034796011 (SEB) või EE932200221023778606 (SWEDBANK), viitenumber
2800047135, selgitusega „Enampakkumine, rendiobjekti/kinnisasja nimetus ja/või
katastritunnus.
 
Enampakkumise võitja on isik, kes on esitanud pakkumise tingimustele vastava
pakkumise ning pakub riigivara kasutamise eest kõige kõrgemat hinda.
Enampakkumise tulemused kinnitatakse kahekümne tööpäeva jooksul pärast
enampakkumise toimumist.
 
Isikul, kes kasutas pakkumisel olevat kinnisasja varem õiguslikul alusel ja kes osales
enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus kinnisasja kasutamiseks
enampakkumisel võitja poolt pakutud hinnaga. Selle õiguse kasutamiseks tuleb
esitada viie tööpäeva jooksul protokolli kättesaamisest arvates
Maaeluministeeriumile kirjalik taotlus.
 
Enampakkumisel kinnisasja kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha
arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha 5
tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist pakkuja pool teatatud
arvelduskontole.
 
Enampakkumise võitjaga sõlmitakse rendileping kahe kuu jooksul enampakkumise
tulemuste kinnitamisest, leping on tähtajatu. Lepingu projektiga saab tutvuda
ministeeriumi kodulehel, aadressil www.agri.ee.
 
Pakkumisi saab esitada või saata postiga kirjalikult hiljemalt 24. 04.2017. a kella
11.00 –ks aadressil Lai tn 39//Lai tn 41, 15056 Tallinn, Maaeluministeerium
 
Lisateave: Rendile antavate kinnisasjade, enampakkumise ja lepingu tingimuste kohta
saab infot küsida Eesti Põllumajandusmuuseumi telefonil 53458055 ja
Maaeluministeeriumi telefonidel 625 6170 või 625 6171.
 
Maaeluministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Lai tn 39 // Lai tn 41
Telefon: 6256101
E-post: INFO@AGRI.EE
Teadaande number 1113816