« Tagasi

Kärestiku kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus võttis 14.02.2017 korraldusega nr 32 vastu Muraka külas asuva Kärestiku kinnistu (80801:001:0667) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 6247 m². Planeeringu eesmärk on olemasoleva elamumaa jagamine kaheks katastriüksuseks, uuele katastriüksusele ehitustingimuste määramine elamuehituseks ja abihoone püstitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatav muudab kehtivat Tori valla Üldplaneeringut, tehes ettepaneku vähendada Pärnu jõe ehituskeeluvööndit. Detailplaneering on avalikustatud Tori valla veebilehel: https://www.torivald.ee/detailplaneeringute-avalikud-valjapanekud 06.03.2017 – 02.04.2017. Materjalidega on võimalik tutvuda ka Tori vallamajas Tori alevik, Selja mnt 2.